ERP Slovník

 • ABC (Activity Based Costing)

ABC je účetní technika umožňující organizaci určit skutečné náklady spojené s každým výrobkem a službou bez ohledu na organizační strukturu.

 • API (Application Programming Interface)

API je rozhraním, které může být použito k naprogramování software, který interaguje s existující aplikací. API může být on-line i off-line. Každé API nemusí být webovou službou, ale každá webová služba je API.

 • APS (Advanced Planning and Scheduling)

APS je systém pro pokročilé plánování a rozvrhování (např. výroby) nebo také optimalizace výroby a logistiky. Jedná se o moderní systémy pro plánování výroby, které se snaží maximalizovat efektivnost využití výrobních prostředků. Postupem vývoje IS nastoupilo plánování, obsažené i v ERP systémech. Nástroje – MRP II (Manufacturing Resource Planning), následovníci MRP (Material Requirements Planning). APS umožňuje dostatečně přesně modelovat podnikání, tak aby bylo možné vytvořit reálný plán a podle něj udělat takové kroky, které vedou ke splnění požadavků zákazníka s cílem vydělat peníze nyní i v budoucnosti.

 • ASP (Active Server Pages)

ASP je technologie firmy Microsoft, která rozšiřuje klasické HTML stránky. Umožňuje vložit do HTML stránek programový kód, který je při žádosti o stránku zpracován na straně serveru. Takto se často realizuje část aplikační logiky internetových aplikací. Výsledek je zaslán zpět internetovému prohlížeči ve formě obyčejného HTML kódu.

 • ASP (Application Service Provider)

ASP je poskytovatel aplikačních služeb. Analogie ISP, pokročilejší stupeň služeb na Internetu.

 • ATP (Available to Promise)

ATP je plánovací algoritmus výroby, příslib termínu dodání na základě aktuálního stavu zásob, rozpracované výroby a fixních průběžných dob výroby.

 • B2B (Business to Business)

B2B je obchodování mezi firmami, zaměření se na mezipodnikové vztahy, operace a transakce.

 • B2C (Business to Customer / Consumer)

B2C znamená prodej koncovému zákazníku (spotřebiteli), zaměření se na vztahy mezi firmou a koncovým zákazníkem.

 • BI (Business Intelligence)

BI jsou techniky používané k identifikaci, extrakci a analýze podnikových dat . Spojuje osoby a informace snadno použitelným způsobem. Např. výnosy prodeje reportované podle produtů a /nebo oddělení, či vztažené náklady a výnosy.

 • C2C (Consumer to Consumer)

C2C je vztah mezi koncovými zákazníky (spotřebiteli). Burzy, výměny, aukce – prostředníkem mezi nabízející a poptávající stranou je Internet.

 • CAD (Computer-Aided Design)

CAD je počítačem podporované navrhování, používá programy a počítače pro návrh objektů pro strojírenství, architekturu nebo speciální vědecké aplikace. Jednotlivé programy vytváří objekty ve dvoj- nebo trojrozměrném prostoru. Výstupem programů může být např. kompletní technická dokumentace nebo kvalitní stínované pohledy na modelovaný objekt. Některé programy podporují i spolupráci s databázemi, vytvářejí seznamy materiálů a nabízejí další speciální funkce. Protože programy CAD jsou založeny na náročné matematice, vyžadují také odpovídající výpočetní výkon. Ten jim dokáží poskytnout jen ty nejvýkonnější grafické stanice.

 • CAD/CAM

CAD/CAM je kompletní návrhářský proces, při kterém se objekty navržené v CAD programu převedou do speciálních příkazů pro stroje, schopné požadovaný výrobek vytvořit. Viz CAM.

 • CAE (Computer-Aided Engineering)

CAE jsou počítačové systémy sloužící pro analýzu strojírenských designů. Většina CAD systémů má komponentu CAE, ale existují také nezávislé systémy CAE, které analyzují návrhy vytvořené v různých systémech CAD. Systémy CAE jsou schopny simulovat návrh za různých podmínek, aby bylo možno zjistit, jak opravdu pracují.

 • CAM (Computer-Aided Manufacturing)

CAM je obecné nasazení počítačů v automatizaci výroby od tvorby návrhu až po výstupní kontrolu vyrobených produktů. Své uplatnění nachází v oblastech od malosériové výroby až po nasazení robotů u výrobních linek. CAM se týká celého výrobního řetězce, nejen řešení určitého problému. viz CAD/CAM.

 • CASE (Computer Aided Software Engineering)

Je to software poskytující vývojové prostředí pro programátorské týmy. Systémy CASE nabízí nástroje pro zjednodušení vývojového procesu software.

 • CCM (Collaboration Content Management)

CCM je řešení pro management informací a organizaci spolupracujících týmů. Podstatou je sdílení informací důležitých pro organizaci.

 • CMMS (Computerized Maintenance Management System )

CMMS je informační systém pro řízení údržby. CMMS jako součást EAM pomáhá údržbě plnění cíle efektivněji. Podává informaci, který stroj vyžaduje údržbu či opravu, kde se nachází vhodný náhradní díl. Manažerům dodává informace pro rozhodování. Systém například dokáže spočítat kolik stojí oprava stroje při poruše a neplánované odstávce a porovnat tento náklad s nákladem na preventivní údržbu. Systém řízení údržby tak může pomoci k lepšímu využití zdrojů a ke snížení nákladů na provoz.

 • CPQ (Configure, Price, Quote)

CPQ software pomáhá prodejcům nabízet (naceňovat) složité a konfigurovatelné produkty. Pomáhá čelit velkému množství kombinací (a možných technických omezení) navolených zákazníkem u konfigurovatelného produktu.

 • Controlling

Controlling je integrovaný způsob řízení podniku, který svým „dopředným“ pohledem upozorňuje na problémy dříve než vzniknou a včas identifikuje jejich příčiny. Využívá metody jako ABC pro hodnocení procesní výkonnosti a nákladů jednotlivých činností v rámci firemních procesů – např. výrobních. Dokáže odhalit zdroje nákladů nebo nevyužité kapacity a pomoci tak minimalizovat prostoje strojů a obecně přispět ke snižování nákladů.

 • CRM (Customer Relationship Management)

CRM je podniková strategie pro aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních bodech, s účelem navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM vyžaduje zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu, procesy a celou podnikovou filozofii. CRM má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a potřeby a následné vyhodnocování těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků.

 • CTP (Capable to Promise)

CTP je algoritmus založený na plánování výrobních kapacit v závislosti na jejich aktuální vytíženosti.

 • Customer Relationship Marketing (nelze zaměňovat za CRM)

Je to marketingový model one-to-one (osobní marketing). Všechny informace shromážděné o zákazníkovi jsou použity ke zlepšení obchodních vztahů pomocí důvěry a loajality.

 • CSS (Customer Service and Support)

CSS je zajištění služeb zákazníkovi, např. call-centra, hot-line, zákaznická podpora přes internet,…

 • DAM (Digital Asset Management)

DAM je systém vytvářející centrální archiv pro digitální soubory a umožňující archivovat, vyhledávat a získávat obsah. Digitální obsah je uložen v jedné databázové skupině, zatímco metadata jako texty k obrázkům, klíčová slova článků, kontaktní jména a jména souborů jsou uložena ve zvláštních databázích a odkazují na originální prvky. DAM bývá označován též jako Enterprise Digital Asset Management, Media Asset Management nebo Digital Asset Warehousing.

 • Document Flow

Document Flow znamená vytváření, zpracovávání, archivování, editace, distribuce a řízení oběhu dokumentů v elektronické i klasické podobě.

 • DCM (Document Content Management)

DCM je odpovědí na potřebu společností zajistit součinnost mezi dokumenty, jejich obsahy, zahrnuje prohlížení dokumentů a práci s nimi.

 • DSS (Decision Support System)

DSS je interaktivní, počítačově podporovaný systém, který shromažďuje a prezentuje informace z různých zdrojů, obvykle pro obchodní účely. Aplikace typu DSS jsou systémy a subsystémy, které pomáhají lidem činit rozhodnutí v závislosti na získaných informacích.

 • EAM (Enterprise Asset Management)

EAM je systém pro správu hmotného majetku, který optimálně spravuje hmotný aktiva společnosti tak, aby byla maximalizována jejich hodnota po celou dobu životnosti.

 • ECM (Enterprise Content Management)

ECM je systém pro správu podnikových dokumentů a toku informací. (Směrnice, příručky, návody k použití, …)

 • ECR (Efficient Consumenr Response)

ECR je efektivní reagování na požadavky zákazníka.

 • EDI (Electronic Data Interchange)

Je to systém výměny elektronických strukturovaných dokumentů (objednávky, faktury, avíza…) mezi aplikacemi nezávislých objektů. Vlastní přenos dat a další služby zajišťuje třetí subjekt, tzv. VAN operátor. Použití nachází tato technologie především v systémech řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů (SCM -Supply Chain Management).

 • EIS (Executive Information System)

EIS jsou systémy určené pro vrcholové manažery zaměřené na efektivnější využití informací ve prospěch plánování a řízení podniku.

 • ERM (Enterprise Record Management)

ERM je řešení pro práci s dokumenty, výkresy, obrázky a dalšími digitálními materiály. Zahrnuje víceúrovňové hledání, prohlížení, přidávání poznámek, zálohování, přizpůsobivost typu záznamu, podpora tisku a scannování.

 • ERM (Enterprise Relationship Management)

Řešení umožňující společnosti sdílet informace o zákaznících, produktech, dodavatelích, konkurenci a trzích potřebných k dlouhodobé spokojenosti zákazníka a tím i zvýšení výnosů.

 • ERP (Enterprise Resource Planning)

informační systém, který umožňuje společnosti propojit všechny firemní činnosti a zdroje a řídit je jedním softwarem.
Manager bude s touto aplikací schopen řídit business lépe. S pomocí ERP může manažer udržovat řádné toky informací uvnitř společnosti i navenek. Plánování lze s ERP udělat rychleji a požadavky zákazníků uspokojit rychleji, snadněji, když se udržuje řádná komunikace.

Tento přístup se nazývá integrace. Většina velkých společností na celém světě je používá k řízení nejrůznějších aspektů podnikání. Těmito aspekty jsou např. plánování, výroba, nákup a řízení skladů, vztahy s dodavateli, řízení zákazníckého servisu, sledování objednávek . Tyto systémy bývají považovány za jádro celého informačního systému, nabízejí komplexní pohled na oblast zdrojů podniku.

 • Facility Management

Metoda, jak dokonale sladit pracovníky, pracovní prostředí a procesy uvnitř organizace. Její aplikací organizace dosahují úspor ploch a nákladů ve výši až 30 procent.

 • HR (Human Resources)

Oddělení v organizaci a přístup, který pomáhá při náboru pracovních sil a také udržet ty schopné. Týká se správy mezd, odměn, odchodů do důchodu a personální politiky společnosti. Zabývá se nejen koordinací různých aktivit v rámci zdokonalování a školení zaměstnanců, ale i analýzy výkonů jednotlivců a pracovních skupin.

 • JIT (Just-In-Time)

Filosofie zefektivnění dodavatelsko -odběratelského řetězce pomocí odstranění skladových zásob dynamickým propojením dodavatelů komponent a materiálu a výrobců finálních výrobků. Díky tomu opouštějí hotové výrobky firmu ihned po dokončení, aniž by se hromadily na skladě.

 • Kanban

Karta obsahující všechny potřebné informace o produktu při všech fázích výrobního procesu. Tyto karty jsou používány pro řízení work-in-progress (W.I.P.), výroby a toku zásob. Kanban systém umožňuje společnosti používat výrobní a objednávkové systémy JIT (Just-In-Time Production and Ordering Systems), které minimalizují zásoby na skladech a přitom zvládnou uspokojovat poptávku zákazníků.

 • Klient/server (Client/Server, C/S)

Architektura C/S je architektura informačního systému, ve které některé výpočetní zdroje plní funkci klientů požadujících služby a jiné plní funkci serverů tyto služby poskytujících. Server je specializovaný proces, který provede přesně definovanou činnost (viz např. SQL servery).

KM znamená management znalostí. Nástroje umožňující sdružit znalosti a odkazy na ně podle různých úhlů pohledu. KM se rovněž zabývá plánováním změn – provádí se v něm přehodnocování pracovních činností a realizují se změny ve způsobu vykonávání práce tak, jak se změní i definice úlohy pracovníků. Pro aplikaci managementu znalostí (KM) je třeba pomoci lidem, aby porozuměli tomu, proč by vlastně měli vyvinout aktivitu při realizaci KM, jakým způsobem to ovlivní jejich vlastní práci a proč vlastně organizace potřebuje neustálé změny.

 • LAN (Local Area Network)

Komunikační síť s místním rozsahem, většinou v rámci jednoho podniku, resp. v jedné budově či komplexu budov.

 • MES (Manufacturing Execution System)

Ve firmách, jejichž základem je průmyslová výroba, se kromě běžně užívaných ERP a CRM systémů uplatňuje software, který je schopen řídit a plánovat výrobu podniku – MES (Manufacturing Execution System). Jeho úkolem je výrobu připravit, zahájit, řídit, získávat data z výroby a rovněž ji vyhodnocovat. Pro správnou funkci by měl být dobře integrovatelný s ostatním softwarem užívaným ve firmách. Někdy se dodává i jako modul ERP systému. Výrobní systém bývá vybaven komunikačním rozhraním pro připojení k PLC (Programmable Logic Controller) a DCS (Distributed Control System) významných světových výrobců. To umožňuje zajištění automatického řízení výrobního procesu podle technologického postupu, obsluha jen kontroluje a potvrzuje jednotlivé výrobní kroky. V případě manuálních úkonů vede výrobní systém činnost personálu v souladu s předepsaným výrobním postupem.

 • Microservices

Umožňují vývojářům definovat nezávislé, volně napárováne kusy kódu, ktreré jsou napojeny ke koncovým bodům API. Architektura microservice je variantou SOA. V architektuře microservices jsou služby jemně strukturované a protokoly lightweight (lehké s nízkou režií přidávanou k přenášeným datům).

 • MIS (Management Information Systems)

Označení pro tu vrstvu informačního systému podniku, která pokrývá rutinní informační požadavky středního managementu.

 • MRM (Marketing Resource Management)

Pomáhá obchodníkům soustavně a konzistentně plánovat, měřit a zvyšovat efektivitu marketingových kampaní.

 • MRP a MRP II (Material Requirements Planning a Manufacturing Resource Planning)

Metody používané v systémech pro řízení výroby. Metoda pomocí kusovníku, stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje materiálové požadavky. Výstupem ze systému by měl být plán nákupu a plán výroby. Pokud se doplní o kapacitní plánování (CRP – Capacity Requirements Planning, tedy plánujeme-li s omezenými podnikovými zdroji), mluvíme o pokročilejší MRPII metodě.

 • MRP 3 (Material Requirements Planning a Manufacturing Resource Planning)

MRP 3 je poslední evolucí metody MRP používané v systémech pro řízení výroby. Je obzváště vhodná pro samostatné výrobní jednotky a spojitou výrobu. MRP III dokáže najít skryté náklady ve výrobním procesu, které MRPII neumí zjistit a reportovat.

 • OLE (Object Linking and Embedding)

Model spolupráce aplikací (objektů) v prostředí Windows.

 • Outsourcing

Outsourcing je přenos nebo převod úkolů nebo projektů na externího poskytovatele služeb s průběžným každodenním sledováním daného obchodního procesu. Zákazníkovi je poskytnuta služba přímo na míru podle jeho potřeb.

 • PLM (Product Lifecycle Management)

PLM je stategický přístup, které se vztahuje na ucelenou řadu podnikových řešení podporujících: společnou tvorbu, řízení, šíření a užití informací definujících produkt. PLM podporuje rozšířený podnik (zakáznící, dodavatelé a další partneři). PLM probíhá od konceptu až po konec životnosti produktu či závodu. PLM spojuje lidi, procesy, podnikové systémy a informace

 • PRM (Partner Relationship Management)

PRM je řešení pro práci s partnery, včetně různých programů, především prostřednictvím nepřímých prodejů a distribučních kanálů. Důležitá je výměna informací mezi prodejem, marketingem a službami.

 • RPA (Robotic Process Automation)

Robotic Process Automation (RPA) představuje software, který může být snadno programován k provádění základních úkolů napříč aplikacemi podobně jako je vykonává lidská obsluha.
Softwarový robot se může naučit workflow s mnoha kroky a aplikacemi, jako jsou například přebírání došlých formulářů, odesílání zpráv o převzetí, kontrola formuláře na kompletnost, vyplňování formuláře a aktualizace tabulky s údaji převzatými z formuláře. RPA software je navržen, aby redukoval zátěž zaměstnanců spojenou s opakujícími se, jednoduchými úkoly.

 • SCM (Supply Chain Management)

Řízení logistických (odběratelsko-dodavatelských) řetězců.

 • SFA (Sale Force Automation)

Technika využití software k automatizaci obchodních úkolů v oblasti prodejů, včetně zpracování objednávek, správou kontaktů, sdílení informací, monitorování a řízení inventáře, sledování objednávek (order tracking), vztahy se zákazníky, analýzu předpovědí prodejů a vyhodnocování výkonů zaměstnanců.SFA je často zaměňováno za CRM, ale CRM nemusí zavádět automatizaci prodejních úkolů.

 • SIS (Strategic Information Systems)

SIS jsou systémy postavené na změně myšlení týkající se úlohy počítačů. Informační technologie se stává součástí vrcholového řízení a podnikatelské strategie.

 • SOA (Service Oriented Architecture)

Jedná se o vzorec architektury pro navrhování SW aplikací, kde jsou funkčnosti rozděleny a zpřístupněny jako služby v síti.

 • SQL

SQL je dotazovací jazyk, podobný angličtině, sloužící k získání dat z relačních databází.

 • SQL SERVER

SQL server je stěžejní komponenta C/S (Client/Server) systémů. Databázový stroj, který spravuje i zabezpečuje databázi, a zajišťuje komunikaci s klienty prostřednictvím jazyka SQL.

 • SRM (Supplier Relationship Management)

SRM znamená řízení dodavatelských vztahů

 • T2M (Time to Market)

Stále silnější konkurence a rostoucí nároky trhu vyžadují, aby nové produkty a služby byly na trhu mnohem rychleji, aby jejich vývojová doba byla stále kratší. Tento jev se nazývá time-to-market, česky doba uvedení na trh.

 • TCO (Total Cost of Ownership)

Celkové náklady spojené s vlastnictvím, provozem a údržbou počítačového systému, včetně ceny za školení, rozvoj a opravy.

 • TEM (Technology – Enabled Marketing)

Zajišťuje služby pro věrnostní programy, výzkum, databázový marketing. Cílem TEM je přiřadit marketingové zdroje aktivitám, kanálům a médiím za účelem dosažení co nejlepší odezvy a vlivu na vztahy s vlivnými zákazníky. Někdy označováno jako Marketing Automation.

 • TES (Technology – Enabled Selling)

Jedná se o funkci CRM, kde technologie je využívána s cílem optimalizace prodejů všemi požadovanými kanály, mobilní prodej, prodej prostřednictvím médií, partnerů, internetu i maloobchodů. K tomu používá nástroje jako CRM strategie, software a další. Zahrnuje technologie, mezi něž patří E-commerce.

 • TOC (Theory of Constraints)

Teorie omezení se soustředí na cíl firem přinášet svým vlastníkům zisk a všechny ostatní firemní ukazatele považuje za nepodstatné, zavádí tedy měřitelný firemní ukazatel tzv. průtok (anglicky Throw Put). Průtokem se rozumí výnos z prodeje výrobku/služby mínus množství prostředků investovaných na počátku firemního řetězu resp. čistých nákladů. Čistým nákladem rozumíme veškeré náklady potřebné na vytvoření výrobku/služby očištěné o náklady, které by firma měla i v případě, že by se výroba/služba nerealizovala.
Z této metody vychází metoda Constraint managementu a od 90. let se postupně prosazuje v různých oblastech podnikové praxe (výrobě, prodeji, financích, řízení projektů). Tento přístup se zaměřuje na identifikaci, maximální využívání a následnou eliminaci omezení (constraint) bránících dlouhodobému zajišťování rostoucího zisku podniku. Zaměřuje se současně na vizualizaci a podporu sdílení jednotného paradigmatu všemi pracovníky v podniku. Oblast podnikových informací a znalostního managementu nabízí aktuálně novou možnost využití Constraint management. Aplikací CM lze současně výrazně podpořit i podnikovou komunikaci a řešení konfliktů, které mohou provázet realizaci KM.

 • Two-tier ERP

Two-tier ERP je technologická strategie přijatá velkými nadnárodními společnostmi, která využívá ERP 1. vrstvy pro finance a další základní společné procesy na podnikové úrovni a ERP 2. vrstvy pro divize, dceřiné společnosti a menší pobočky společnosti k řešení specifických potřeb. Tento přístup k ERP šetří peníze, protože systémy úrovně 2 jsou levnější a menším lokalitám poskytují větší kontrolu, flexibilitu a agilitu při plnění jejich jedinečných a místních potřeb. Ve dvouvrstvém přístupu ERP vyžaduje správa hlavních dat (master data management) pečlivou pozornost, aby bylo zajištěno, že nedochází k duplicitě dat nebo nekonzistencím.

 • WAN (Wide Area Network)

WAN je rozlehlá komunikační (počítačová) sít, v níž mohou být komunikující uzly (počítače apod.) v geografických vzdálenostech (řádově desítky a stovky km). Uživatel sítě (organizace, podnikatelský subjekt) se obvykle liší od provozovatele sítě.

 • WCM (Web Content Management)

Obvykle takto bývá označován systém umožňující skupině uživatelů pracovat spolu a vytvořit tak konzistentní webové stránky. Ty jsou rozděleny do dvou oblastí – obsah a design.

 • Web API

Je vývojem ve webových službách kde se zdůrazňuje posun k jednodušší REST (representional state trasfer) komunikaci. Restful API nevyžadují protokoly webových služeb založených na XML (SOAP a WSDL).

 • Web service

Je to webová služba, softwarová komponenta, jejíž funkce jsou dostupné pomocí standardních internetových protokolů, zde uvádíme některé z nich :
SOAP (Simple Object Access Protocol) otevřený, rozšiřitelný způsob komunikace mezi aplikacemi pomocí XML zpráv přes HTTP, nezávisle na OS, objektovém modelu nebo jazyku.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protokol pro posílání e-mailových zpráv z lokálního serveru TCP spojením na vzdálený server. SMTP definuje pravidla dovolující dvěma programům posílat a přijímat mail po síti. Protokol definuje strukturu dat posílaných s informací o odesilateli, adresátovi (adresátech) a o těle zprávy.
HTTP (Hyper Text Transport Protocol) protokol pro přenos hypertextových stránek webem.
FTP (File Transfer Protocol) umožňuje přenos textu a binárních souborů TCP spojením. Přenos je uskutečňován zabezpečeným mechanismem podle přístupových práv.
TCP (Transmission Control Protocol) jako UDP je protokolem, díky kterému počítač může posílat data na vzdálený počítač. Narozdíl od UDP je spolehlivý – je zaručeno, že packety dojdou, a to v pořadí odeslání.
IP (Internet Protocol) tvoří základ veškeré internetové komunikace. IP protokol je nad tzv. linkovou vrstvou, jejíž linkové protokoly jsou určeny pro dopravu dat v rámci lokální sítě, jiné linkové protokoly dopravují data mezi sousedními směrovači rozsáhlé sítě. Počítače jsou zde označeny jedinečnými (tzv. IP) adresami. IP na rozdíl od linkových protokolů dopravuje data nejen v lokální síti, ale hlavně mezi dvěma libovolnými IP adresami v Internetu, tj. i přes mnohé LAN.

 • Webový portál

Portály nabízejí širokou škálu služeb a informací s možností jejich přizpůsobení uživateli podle osobních potřeb a zájmů (personalizace). Nabídka zahrnuje především vyhledávání webových zdrojů, jak prostřednictvím vyhledávacího stroje, tak prostřednictvím předmětového katalogu, prohledávání webového prostoru v určité zeměpisné nebo jazykové oblasti, vyhledávání zvukových nahrávek a obrázků nebo fotografií, free-mailovou službu, denní zpravodajství, tematicky orientované kanály, ekonomické informace a burzovní zprávy, chat, přehled počasí, mapy, horoskopy, vtipy, kalendáře, vyhledávání osob, e-mailových adres a telefonních čísel (tzv. white pages), vyhledávání firem (tzv. yellow pages), hry, elektronické obchody, bezplatný prostor pro publikování webových stránek, zpřístupnění důležitých informací prostřednictvím mobilních telefonů a kapesních počítačů apod. Naprostá většina nabízených služeb je pro koncového uživatele bezplatná díky ziskům z reklamy.

 • Workflow

Tok pracovních činností nebo dokumentů v organizaci; existuje řada programů, které tento proces organizují, řídí, sledují atd.

 • XML (Extensible Markup Language)

XML je zestručněná verze SGML, vyvinutá speciálně pro webové dokumenty. Umožňuje vývojářům vytvořit své vlastní značky (tagy) pomocí definice, přenosu, validace a interpretace dat mezi aplikacemi a mezi organizacemi.

Zdroj: Bpsoft, IBM, Infor, Microsoft, SAP, Wikipedia …