Zásady zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracovávám osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracuji tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchovávám pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuji je podle zákonných lhůt, které ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových stránek vaclavkeil shromažďuji převážně údaje z kontaktního formuláře a údaje o osobách přihlašujících se k odběru novinek a info materiálů.

V souladu s platnými právními předpisy smím bez Vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje:

  • které jsou nezbytné k plnění mé zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví), jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavírám,
  • na jejichž zpracovávání mám tzv. oprávněný zájem (evidence, informování, oslovení za účelem nabídky služeb atp.).

V ostatních případech zpracovávám údaje na základě Vašeho souhlasu. Údaje nepředávám dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří mi komunikaci s Vámi umožňují, a kromě situací, kdy mám právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě.

Správce a zpracovatel osobních údajů:

Václav Keil